• Polski

Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z usług oferowanych przez “AGNES” Spółka Cywilna Wioleta Reich, Dariusz Reich, adres: 80-165 Gdańsk, ul. Powst. Warszawskich 57, NIP: 583-317-24-08, REGON 360 175 887, zwany dalej: Organizatorem Gry. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Organizatora Gry rozumie się także jego przedstawicieli.

1. Postanowienia ogólne

Informacje ogólne

 1. Organizator Gry oferuję usługę , która polega na umieszczeniu uczestników gry w pokoju oraz dostarczeniu wskazówek, których rozwiązanie umożliwia wydostanie się z pokoju (dalej: „Gra”). Szczegółowe zasady Gry są przekazywane uczestnikom przed rozpoczęciem Gry.
 2. Każdy uczestnik Gry jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Gry.
 3. Gra odbywa się w lokalu Organizatora Gry pod adresem 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 4a  oraz w Sopocie, Aleja Niepodległości 720 (dalej: „Lokal”).
 4. Przystępując do Gry uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Gry zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 5. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Organizator Gry ma prawo w szczególności : i) zakończyć Grę z natychmiastowym skutkiem lub ii) poprosić uczestników Gry o opuszczenie Lokalu. W obu przypadkach uczestnicy Gry nie są uprawnieni do otrzymania zwrotu pieniędzy.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w lokalu.

2. Zasady rezerwacji

  1. Uczestnictwo w Grze jest możliwe pod warunkiem dokonania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej https://questrooms.pl/ w zakładce rezerwacja lub telefonicznie pod numerem 730 310 730, najpóźniej 1 godzinę przed planowaną godziną Gry.
  2. Dokonanie rezerwacji poprzez stronę internetową lub telefonicznie następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
 1. wskazanie preferowanego pokoju,
 2. wybór dnia i godziny rezerwacji,
 3. podanie danych osobowych rezerwującego (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
 4. wskazanie ilości osób uczestniczących w Grze,
 5. wybór sposobu płatności
 6. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu (w przypadku rezerwacji poprzez stronę internetową),
 7. dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisku „Zarezerwuj” ( w przypadku rezerwacji poprzez stronę internetową).
  1. Uczestnik Gry, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, który został poddany podczas dokonywania rezerwacji. W przypadku rezerwacji poprzez stronę internetową potwierdzenie rezerwacji zostanie przesłane w ciągu 30 minut od dokonania rezerwacji.
  2. Potwierdzenie rezerwacji zawiera:
 1. dane osobowe rezerwującego,
 2. numer pokoju,
 3. datę i godzinę rezerwacji,
 4. datę i godzinę Gry,
 5. liczbę osób biorących udział w Grze.
  1. Organizator Gry może w wyjątkowych przypadkach zezwolić na uczestnictwo w Grze bez wcześniejszej rezerwacji.
  2. Anulowanie rezerwacji należy zgłosić mailowo na adres kontakt@questrooms.pl lub telefonicznie pod numerem 730 310 730minimum 4 godziny przed planowaną Grą. Anulowanie rezerwacji jest skuteczne pod warunkiem potwierdzenia anulowania przez Organizatora Gry.

3. Zasady uczestnictwa w Grze

 1. Uczestnicy Gry są zobowiązani przybyć do Lokalu na minimum 15 minut przed rozpoczęciem Gry, w celu zapoznania się i podpisania niniejszego Regulaminu oraz zapoznania się z zasadami Gry.
 2. W przypadku spóźnienia się choćby jednego z uczestników gry możliwe jest skrócenie czasu Gry, bądź odmowa dopuszczenia do Gry bez zwrotu kosztów.
 3. Zabrania się uczestniczenia w Grze osobom, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
 4. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność.
 5. W Grze nie powinny brać udziału osoby, które cierpią na klaustrofobię, epilepsję lub inne przewlekłe choroby lub cierpią na jakiekolwiek zaburzenia psychiczne.
 6. Uczestnicy Gry ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia dokonane na terenie Lokalu z ich winy.
 7. Osoby poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Grze wyłącznie pod opieką minimum jednego pełnoletniego uczestnika Gry.
 8. Na terenie całego Lokalu obowiązuje zakaz palenia.

4. Podstawowe zasady Gry

Informacje o grze

 1. W Grze mogą brać grupy składające się od 2 do 9 osób (w zależności od pokoju).
 2. Czas Gry wynosi maksymalnie 60 minut.
 3. W czasie Gry zabronione jest korzystanie z wszelkich urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.
 4. Organizator korzysta podczas Gry z monitoringu wizyjnego w celu udzielania wskazówek uczestnikom Gry, co uczestnicy Gry akceptują. Organizator Gry zastrzega sobie wszelkie prawa do nagrań pochodzących z monitoringu. Nagrania dostępne są wyłącznie Organizatorowi Gry i zobowiązuje się on nie udostępniać ich osobom trzecim.
 5. W przypadku konieczności organizator gry może wejść do pokoju.

5. Zasady Płatności

Informacje dodatkowe

 1. Ceny uczestnictwa w Grze zostały określone w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej oraz w Lokalu.
 2. Płatności za Grę można dokonać gotówką, przelewem lub przy pomoc karty płatniczej w Lokalu.
 3. Ceny wskazane w cenniku “Cennik Sopot” są kwotami brutto i zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie grupy biorą udział w zabawie.